Európska komisia otvorila cielenú verejnú konzultáciu, pričom vyzvala všetky zainteresované strany, aby sa vyjadrili k navrhovanej revízii usmernení o štátnej pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky (usmernenia o štátnej pomoci v oblasti energetiky a životného prostredia). Vzhľadom na čoraz naliehavejšiu potrebu ochrany klímy sa revidované usmernenia odteraz budú nazývať Usmerneniami o štátnej pomoci v oblasti klímy, energetiky a životného prostredia. Súčasťou navrhovaných usmernení sú aj pravidlá zlučiteľnosti týkajúce sa kľúčových oblastí, ako je infraštruktúra čistej mobility a biodiverzita i efektívne využívanie zdrojov v záujme podpory prechodu na obehové hospodárstvo. Zainteresované strany môžu svoje pripomienky predložiť v rámci osemtýždňovej konzultácie, a to do 2. augusta 2021. Popri spustenej cielenej verejnej konzultácii sa o navrhovanom znení usmernení o pomoci v oblasti klímy, energetiky a životného prostredia bude rokovať aj na zasadnutí Komisie a členských štátov, ktoré sa uskutoční koncom konzultačného obdobia. Týmto procesom sa zabezpečí dostatok príležitostí pre členské štáty i zainteresované strany vyjadriť sa k predloženému návrhu Komisie. Predpokladá sa, že k prijatiu nových usmernení dôjde koncom roka 2021.