Toto usmernenie je súčasťou balíka iniciatív Komisie na zabezpečenie spravodlivej hospodárskej súťaže, vysokej kvality a rovnakých podmienok na trhoch verejného obstarávania. Je to zároveň prvý výsledok desiatich opatrení stanovených v oznámení o vzťahoch medzi EÚ a Čínou, ktoré podporila Európska rada vo svojich záveroch z marca 2019. V usmernení sú uvedené praktické rady pre verejných obstarávateľov v členských štátoch. Slúži ako pomôcka na identifikáciu tých uchádzačov z tretích krajín, ktorí získali prístup na trh verejného obstarávania v EÚ.

Usmernenie sa zameriava sa na tieto oblasti:

– Prístup zahraničných uchádzačov – pravidlá EÚ vo všeobecnosti nerozlišujú medzi spoločnosťami z EÚ a z tretích krajín. V usmernení sa však objasňuje, že zaručený prístup na trh verejného obstarávania v EÚ majú len spoločnosti z tretích krajín, s ktorými EÚ podpísala záväzné dohody o voľnom obchode vzťahujúce sa na verejné obstarávanie. V usmernení sa ďalej potvrdzuje, že členské štáty majú naďalej možnosť obmedziť prístup na svoje trhy v oblastiach obrany a bezpečnosti.

– Odmietnutie ponúk s neobvykle nízkou cenou – usmernenie obsahuje kontrolný zoznam otázok, ktoré môžu obstarávatelia položiť uchádzačovi, aby im vysvetlil nízku cenu

– Verejné obstarávanie založené na kvalite – usmernenie obsahuje konkrétne príklady strategického obstarávania (inovatívne, sociálne zodpovedné a udržateľné) a vysvetľuje sa pri postupe verejného obstarávania stanoviť a presadzovať sociálne, environmentálne a pracovné normy.

– Praktická pomoc Komisie – v usmernení sa pripomína aj to, že verejné orgány môžu Komisiu požiadať, aby pred prijatím dôležitých krokov, posúdila zlučiteľnosť projektu s pravidlami verejného obstarávania EÚ (tzv. mechanizmus „posudzovania ex ante“).