Európska komisia zverejnila dve nové nezávislé štúdie, z ktorých vyplýva, že študenti, ktorí sa zúčastnili programu Erasmus+ sú úspešnejší v osobnom i pracovnom živote a univerzity sú inovatívnejšie. Tieto rozsiahle štúdie založené na spätnej väzbe od takmer 77 000 študentov, zamestnancov a viac ako 500 organizácií merali a analyzovali vplyv programu Erasmus+ na jeho hlavných príjemcov.
Hlavné zistenia štúdií:
Program Erasmus+ pomáha študentom nájsť si vysnívanú kariéru a získať zamestnanie rýchlejšie (viac ako 70 % bývalých absolventov programu Erasmus+ uviedlo, že po návrate zo zahraničia majú lepšiu predstavu o svojej kariére, 80 % vysokoškolských absolventov sa zamestnalo do 3 mesiacov od ukončenia štúdia a 72 % uviedlo, že skúsenosti zo zahraničia im pomohli získať prvé zamestnanie)
Erasmus+ posilňuje pocit spolupatričnosti (vyše 90 % študentov v rámci programu Erasmus+ si zlepšilo schopnosť spolupracovať s ľuďmi z rôznych kultúr a získalo pocit príslušnosti k európskej identite, najväčší vplyv mal program na študentov, ktorí boli pred pobytom menej presvedčení o užitočnosti EÚ, a na študentov, ktorí strávili čas v kultúrne vzdialenejšej krajine, zo všetkých absolventov Erasmus+ najsilnejšiu spolupatričnosť k EÚ pociťujú študenti z východnej Európy)
Erasmus+ podporuje digitálnu transformáciu a sociálne začlenenie (vďaka projektom spolupráce Erasmus+ je väčšina zúčastnených univerzít lepšie pripravená na digitálnu transformáciu, akademickí pracovníci, ktorí využili program Erasmus+, sa menej bránia zapojeniu odborníkov z praxe do svojich kurzov, viac ako 80 % akademických pracovníkov uvádza, že ich skúsenosti zo zahraničia viedli k vypracovaniu inovatívnejších učebných plánov)