Mladí Európania budú mať väčší vplyv na politiky EÚ. V nadväznosti na úspechy Európskeho roka mládeže 2022 dnes Komisia oznámila niekoľko opatrení, ktoré dávajú mladým ľuďom väčší priestor vyjadriť sa k rozhodnutiam, ktoré sa ich týkajú, a prehlbujú rozmer mládeže v celej škále politík EÚ. Tieto opatrenia, ktoré stavajú potreby mladých ľudí do centra pozornosti, zmysluplne podporujú angažovanosť mladých ľudí pred voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2024 aj po nich. Pri navrhovaní politík EÚ bude Komisia uplatňovať tzv. kontrolu zo strany mládeže, ktorá zabezpečí, aby sa systematicky zohľadňoval vplyv týchto politík na mladých ľudí. Dosiahne sa to zaistením toho, že existujúce nástroje lepšej právnej regulácie vrátane konzultácií a posúdení vplyvu sa budú využívať na maximum. Medzi ďalšie iniciatívy patria politické dialógy medzi mladými ľuďmi a komisármi, séria špecializovaných okrúhlych stolov zameraných na uplatňovanie hľadiska mládeže a nová platforma zainteresovaných strán v oblasti mládeže, ktorá uľahčí nepretržitú výmenu názorov s mládežníckymi organizáciami, výskumnými pracovníkmi v oblasti mládeže, so zástupcami členských štátov a s inými inštitúciami EÚ. Komisia okrem toho predložila niekoľko konkrétnych opatrení na riešenie obáv mladých ľudí v piatich oblastiach politiky, ktoré majú pre nich zásadný význam: zdravie a dobré životné podmienky, životné prostredie a zmena klímy, vzdelávanie a odborná príprava, medzinárodná spolupráca a európske hodnoty a zamestnanosť a začlenenie.