Komisia začala verejnú konzultáciu o trestných činoch proti životnému prostrediu. Výsledky tejto verejnej konzultácie budú podkladom pre preskúmanie pravidiel EÚ v oblasti trestných činov proti životnému prostrediu. V smernici (2008/99/ES) sa od členských štátov vyžaduje, aby činnosti, ktoré porušujú právne predpisy EÚ v oblasti životného prostredia, ako napríklad nezákonnú prepravu odpadu, obchod s ohrozenými druhmi alebo látkami poškodzujúcimi ozónovú vrstvu, považovali za trestné činy. Revidovaný návrh smernice sa očakáva do konca roka 2021. Revízia sa zaoberá využitím posilnenej právomoci EÚ v oblasti trestného práva podľa Lisabonskej zmluvy, ako aj zabezpečením lepšej koordinácie pravidiel s inými ekologickými iniciatívami. Verejná konzultácia je otvorená do 4. mája 2021.