Európska komisia otvorila verejnú konzultáciu o budúcnosti schengenského priestoru, ktorej cieľom je zhromaždiť príspevky občanov, občianskych spoločností a ďalších zainteresovaných strán, ktoré majú záujem o formovanie budúcnosti Schengenu. V rámci Paktu o migrácii a azyle Komisia oznámila prijatie Stratégie o budúcnosti schengenského priestoru, ktorá by zahŕňala iniciatívy zamerané na jeho podporu. Konzultácia sa taktiež týka dopadu pandémie ochorenia Covid-19 a znovuzavedenia hraničných kontrol počas pandémie. Verejná konzultácia bude otvorená do 16. marca a prispieť do nej môžete vyplneným dotazníka v ktoromkoľvek úradnom jazyku Európskej únie.
Komisia otvorila aj verejnú konzultáciu o novej digitálnej dani. Jej cieľom je zabezpečiť spravodlivé zdaňovanie v digitálnej ekonomike a zaistiť tak Európu pripravenú na digitálny vek. Daňové systémy za posledné roky zaostávajú za globálnym technologickým vývojom, čo malo za následok, že digitálne spoločnosti platia menej daní. Koronakríza tiež zhoršila túto situáciu urýchleným prechodom na digitálny svet, čím sa zvýšili zisky mnohých online spoločností. Digitálna daň by mohol zabezpečiť, uplatňovanie pravidiel EÚ v digitálnom hospodárstve a aby spoločnosti, či už digitálne alebo nedigitálne, súťažili v Európe za spravodlivých podmienok a prispeli tak k oživeniu hospodárstva. Táto verejná konzultácia sa zameriava na všetky zainteresované strany pôsobiace v digitálnej ekonomike a potrvá 12 týždňov.
Komisia otvorila aj verejnú konzultáciu s cieľom posúdiť dostupnosť kapacity súkromného krátkodobého poistenia vývozných úverov pre vývoz do všetkých krajín, ktoré sú uvedené v oznámení z roku 2012 ako „krajiny s obchodovateľným rizikom“. Na základe výsledkov verejnej konzultácie Komisia posúdi, či je súčasné dočasné vypustenie krajín z tohto zoznamu naďalej opodstatnené. Vývozné úvery umožňujú zahraničným kupujúcim tovarov a/alebo služieb odložiť príslušnú platbu.