Komisia navrhla vytvoriť pre rozpočet EÚ ďalšiu generáciu vlastných zdrojov, ktorá zahŕňa tri nové zdroje príjmov: prvý je založený na príjmoch z obchodovania s emisiami (ETS), druhý je založený na zdrojoch vytvorených navrhovaným mechanizmom EÚ na kompenzáciu uhlíka na hraniciach a tretí je založený na podiele zostatkových ziskov od nadnárodných spoločností, ktorý sa na základe nedávnej dohody OECD/G20 o prerozdelení práv na zdaňovanie („prvý pilier“) prerozdelí členským štátom EÚ. Očakáva sa, že tieto nové zdroje príjmov v plnom tempe v rokoch 2026 – 2030 vygenerujú do rozpočtu EÚ v priemere až 17 miliárd eur ročne. Nové vlastné zdroje, ktoré dnes boli navrhnuté, pomôžu EÚ splácať finančné prostriedky, ktoré získala na financovanie grantovej časti nástroja NextGenerationEU. Z nových vlastných zdrojov by sa mal financovať aj Sociálno-klimatický fond. Tento fond je základným prvkom navrhovaného nového systému obchodovania s emisiami z budov a cestnej dopravy, ktorý napomôže, aby sa pri prechode na dekarbonizované hospodárstvo na nikoho nezabudlo. Na začlenenie nových vlastných zdrojov do svojho rozpočtu musí EÚ zmeniť dva kľúčové právne predpisy:

Komisia navrhuje zmeniť rozhodnutie o vlastných zdrojoch tak, aby sa k existujúcim zdrojom pridali tri navrhované nové zdroje.

Komisia predkladá aj cielenú zmenu nariadenia o súčasnom dlhodobom rozpočte EÚ na roky 2021 – 2027, známeho aj ako viacročný finančný rámec (nariadenie o VFR). Táto zmena ponúka právnu možnosť, ako začať splácať pôžičku nástroja NextGenerationEU už počas súčasného VFR. Zároveň sa v nej navrhuje zvýšiť príslušné výdavkové stropy VFR na roky 2025 – 2027 s cieľom zohľadniť dodatočné výdavky pre Sociálno-klimatický fond.

Rozhodnutie o vlastných zdrojoch musí jednomyseľne schváliť Rada po porade s Európskym parlamentom. Rozhodnutie môže nadobudnúť účinnosť po jeho schválení všetkými krajinami EÚ v súlade s ich ústavnými požiadavkami. Nariadenie o VFR musí jednomyseľne prijať Rada po získaní súhlasu Európskeho parlamentu.