Rámcová smernica o odpadoch stanovuje cieľ na rok 2020, ktorým je 70% príprava na opätovné použitie, recykláciu a ďalšie zhodnocovanie týchto odpadov. Výkony členských štátov sa značne líšia, pričom viac ako polovica štátov uvádza, že už dosiahli cieľ na rok 2020 v období rokov 2013 – 2015. Avšak Cyprus, Grécko, Slovensko a Švédsko sú stále nižšie ako 60%.

V roku 2016 vytvorili Európania v priemere 480 kg komunálneho odpadu na osobu, z toho 46% odpadu bolo recyklovaného alebo kompostovaného, zatiaľ čo štvrtina skončila na skládke. Komunálny odpad predstavuje len asi 10% celkového odpadu vytvoreného v EÚ, skládkovanie je najmenej vhodnou možnosťou spracovania odpadu. Napriek tomu v roku 2016 10 členských štátov EÚ stále skládkovalo viac ako 50% komunálneho odpadu, zatiaľ čo päť členských štátov skládkovalo dokonca až vyše 70% komunálneho odpadu.