Komisia uverejnila podrobné posúdenie vplyvu týkajúce sa možných spôsobov dosiahnutia dohodnutého cieľa klimatickej neutrality Európskej únie do roku 2050. Na základe tohto posúdenia vplyvu Komisia odporúča zníženie čistých emisií skleníkových plynov do roku 2040 o 90 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990, čím sa začne diskusia so všetkými zainteresovanými stranami; budúca Komisia predloží legislatívny návrh po voľbách do Európskeho parlamentu a odsúhlasí ho s Európskym parlamentom a členskými štátmi, ako sa vyžaduje v právnom predpise EÚ v oblasti klímy. V dnešnom oznámení sa takisto stanovuje niekoľko základných politických podmienok, ktoré sú potrebné na dosiahnutie cieľa 90 %. Patrí medzi ne úplné vykonávanie dohodnutého rámca do roku 2030, zabezpečenie konkurencieschopnosti európskeho priemyslu, väčší dôraz na spravodlivú transformáciu, pri ktorej sa na nikoho nezabudne, rovnaké podmienky s medzinárodnými partnermi a strategický dialóg o rámci na obdobie po roku 2030, a to aj s priemyslom a odvetvím poľnohospodárstva. Dosiahnutie odporúčaného 90 % cieľa si bude vyžadovať zníženie emisií aj odstraňovanie uhlíka. Bude si to vyžadovať zavádzanie technológií zachytávania a ukladania uhlíka, ako aj využívanie zachytávaného uhlíka v priemysle. Tieto technológie sa zamerajú na odvetvia, v ktorých je mimoriadne ťažké alebo nákladné znížiť emisie, ako sú napríklad emisie z procesov v cemente alebo v oblasti energetického zhodnocovania odpadu. Komisia preto dnes prijala aj oznámenie o riadení oxidu uhličitého v priemysle, v ktorom sa uvádzajú podrobnosti o tom, ako by tieto technológie mohli prispieť k zníženiu emisií o 90 % do roku 2040 a dosiahnutiu klimatickej neutrality do roku 2050.