Európska komisia víta dohodu medzi Európskym parlamentom a Radou o predbežnej politickej dohode o posilnení emisných noriem CO2 pre nové ťažké úžitkové vozidlá, ktoré vstupujú na trh EÚ od roku 2030. V nariadení sa stanovia nové ambiciózne ciele zníženia emisií CO2 na roky 2030, 2035 a 2040. Novými normami sa zabezpečí, aby tento segment odvetvia cestnej dopravy prispel k prechodu na mobilitu s nulovými emisiami a k ambíciám EÚ v oblasti klímy do roku 2030 a klimatickej neutralite do roku 2050. Európsky parlament a Rada teraz musia dohodu formálne schváliť.