Posudzované kritériá

Posudzované kritériá

Protikorupčné rámce Členské štáty EÚ naďalej patria medzi krajiny s najlepšími výsledkami na svete, pričom desať členských štátov patrí medzi prvú dvadsiatku krajín vnímaných ako krajiny s najnižšou mierou korupcie. Niekoľko členských štátov v súčasnosti prijíma alebo...
Justičné systémy

Justičné systémy

Takmer všetky členské štáty uskutočňujú reformy týkajúce sa ich justičných systémov, aj keď s rozdielmi v rozsahu, forme a pokroku. Vo viacerých členských štátoch sa prijali alebo sa prijímajú kroky na posilnenie nezávislosti súdnictva napríklad prostredníctvom...
Stav právneho štátu

Stav právneho štátu

Európska komisia uverejnila druhú celoeurópsku správu o stave právneho štátu spolu s oznámením zameraným na situáciu v EÚ ako celku a kapitolami o jednotlivých členských štátoch (Kapitola o Slovensku). Správa z roku 2021 sa zaoberá vývojom od septembra minulého roku,...
Čo obsahuje stratégia EÚ

Čo obsahuje stratégia EÚ

V stratégii sa stanovuje vízia a konkrétne opatrenia na zvýšenie kvantity a kvality lesov v EÚ a posilnenie ich ochrany, obnovy a odolnosti. Jej cieľom je prispôsobiť európske lesy novým podmienkam, extrémom počasia a vysokej neistote v dôsledku zmeny klímy. To je...
Európska zelená dohoda

Európska zelená dohoda

V súčasnosti 43,5 % pôdy EÚ – takmer 182 miliónov hektárov, tvoria lesy a iná zalesnená pôda. Európske lesy sú však vystavené rastúcemu tlaku v dôsledku prírodných procesov, ale aj z dôvodu zvýšenej ľudskej činnosti a tlakov vrátane dopytu po biomase, zmeny klímy,...
Nariadenie o Aarhuskom dohovore

Nariadenie o Aarhuskom dohovore

Komisia víta predbežnú politickú dohodu, ktorú sa podarilo dosiahnuť medzi Európskym parlamentom a členskými štátmi EÚ v Rade, o zmene nariadenia o Aarhuskom dohovore, ktorá umožní väčšiu verejnú kontrolu aktov EÚ s vplyvom na životné prostredie. Komisia navrhla túto...