Medzinárodný menový fond (MMF) pravidelne monitoruje krajiny sveta a publikuje podrobné analytické dokumenty, ktoré sú významným zrkadlom fungovania štátu a výkonu ekonomiky v rôznych oblastiach.Slovensko dosahuje výborné makroekonomické výsledky, no v kľúčových oblastiach, v ktorých sa štát bytostne dotýka občana, sú výsledky naďalej slabé. Slovensko potrebuje prioritne riešiť kvalitu a inkluzívnosť vzdelávania, efektívnosť verejnej správy, fungovanie trhu práce aj pre znevýhodnené skupiny, ako aj nedostatok pracovnej sily a zdravotníctvo.

Odporúčania MMF:

Slovenská ekonomika sa teší priaznivému vývoju už niekoľko po sebe nasledujúcich rokov, postavenému na pevných základoch silného rastu HDP na obyvateľa, rekordne nízkej nezamestnanosti a nízkym fiškálnym deficitom. V kontexte rastúceho nedostatku pracovných síl, spomalenia rastu produktivity a rastúceho protekcionizmu v medzinárodnom obchode by sa politiky mali zamerať na zabezpečenie primeranej ponuky kvalifikovanej pracovnej sily a zlepšenie kvality a efektívnosti inštitúcií a verejnej správy.“