V prípade Slovenska, správa EK identifikuje nasledovné výzvy:

  • Zlepšiť odpadové hospodárstvo, najmä lepším využívaním recyklácie, zavádzaním separovaného zberu a menším využívaním skládok. Slabá úroveň odpadového hospodárstva je správou identifikovaná ako jeden z hlavných problémov krajiny v oblasti životného prostredia
  • Zlepšiť kvalitu ovzdušia v dôležitých regiónoch krajiny, predovšetkým v mestských oblastiach, ako sú Bratislava a Košice. Vyradiť environmentálne škodlivé dotácie na hnedé uhlie.
  • Zlepšiť vodné hospodárstvo, najmä v súvislosti s infraštruktúrnymi projektmi, ale aj v rámci prístupov k poľnohospodárskemu využitiu a riadeniu krajiny (hydromelioracie alebo znečistenie pôdy dusičnanmi) a k modernejšiemu spracovaniu odpadových vôd.