Európska komisia uverejnila ambiciózny a mnohostranný akčný plán konkrétnych krokov, ktoré prijme v nasledujúcich dvanástich mesiacoch, aby mohla lepšie presadzovať pravidlá EÚ v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, vykonávať nad nimi dohľad a koordinovať ich. Tento nový, komplexný prístup má odstrániť všetky zostávajúce nedostatky a prípadné slabé miesta pravidiel EÚ v tejto oblasti. Komisia dnes uverejnila aj transparentnejšiu, prepracovanú metodiku určovania vysokorizikových tretích krajín, ktoré majú strategické nedostatky vo svojich režimoch boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, a ktoré sú preto pre finančný systém EÚ významnou hrozbou. Posilní sa tým naša spolupráca s tretími krajinami a zabezpečí sa užšia spolupráca s Finančnou akčnou skupinou (FATF). Komisia dnes prijala aj nový zoznam tretích krajín, ktoré majú strategické nedostatky vo svojich rámcoch boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.