Európska komisia prijala niekoľko iniciatív na digitalizáciu justičných systémov EÚ, aby boli prístupnejšie a účinnejšie. Hlavným cieľom týchto opatrení je, aby sa v cezhraničných súdnych prípadoch štandardne komunikovalo digitálnymi prostriedkami, čím sa splní jedna z priorít stanovených v minuloročnom oznámení o digitalizácii justície. Na vnútornom trhu EÚ vzniká veľa právnych sporov medzi občanmi a podnikmi s cezhraničným presahom. Jednotlivé členské štáty a justičné systémy potrebujú spolupracovať aj pri účinnejšom boji proti cezhraničnej trestnej činnosti. Pri vyšetrovaní a stíhaní trestných činov musia vyšetrovacie orgány a súdy rôznych členských štátov navzájom spolupracovať a podporovať sa a na to potrebujú bezpečnú a rýchlu výmenu informácií a dôkazov. Návrhy týkajúce sa digitalizácie cezhraničnej justičnej spolupráce EÚ a prístupu k spravodlivosti v občianskych, obchodných a trestných veciach riešia dva hlavné problémy: neefektívnosť cezhraničnej justičnej spolupráce a prekážky v prístupe k spravodlivosti v cezhraničných občianskych, obchodných a trestných veciach. Navyše, ak by sa komunikácia, ktorá v súčasnosti prebieha stále výlučne na papieri, presunula do elektronickej formy, malo by to pozitívny vplyv nielen na životné prostredie, ale ušetril by sa aj čas a zhruba 25 miliónov eur ročne v celej EÚ vynaložených na poštovné a papier. Európsky parlament a Rada ministrov EÚ budú teraz rokovať o návrhoch Komisie.
Predložené nariadenie:

  • umožní stranám elektronicky komunikovať s príslušnými orgánmi alebo začať súdne konanie proti strane z iného členského štátu,
  • umožní využívať videokonferencie na ústnych pojednávaniach v cezhraničných občianskych, obchodných a trestných veciach, čo urýchli konanie a obmedzí cestovanie,
  • zabezpečí možnosť digitálneho prenosu žiadostí, dokumentov a údajov medzi národnými orgánmi a súdmi.

etkými zainteresovanými stranami.