Komisia po takmer dvoch rokoch od začatia realizácie akčného plánu únie kapitálových trhov predložila niekoľko nových zásadných iniciatív v tejto oblasti, ktorá je kľúčovým pilierom investičného plánu Komisie pre Európu, známym aj pod menom Junckerov plán.

Nové iniciatívy sú výsledkom bilancie v polovici obdobia trvania akčného plánu (tzv. mid-term review). Z bilancie vyplynulo, že pri vykonávaní akčného plánu z roku 2015 sa podarilo dosiahnuť dostatočný pokrok: z 33 opatrení sa za uplynulých dvadsať mesiacov podarilo zrealizovať približne dve tretiny. Len nedávno dosiahli spoluzákonodarcovia dohodu v zásade o dvoch hlavných návrhoch. Balík opatrení v oblasti sekuritizácie uvoľní kapacitu v súvahách bánk a vytvorí dodatočné financovanie pre domácnosti a rýchlo rastúce spoločnosti. Reforma fondov rizikového kapitálu uľahčí investície do malých a stredných inovačných spoločností.

Rozhodujúcou podmienkou úspechu únie kapitálových trhov však ostáva plná a stála podpora Európskeho parlamentu, členských štátov a všetkých účastníkov trhu.