Suma sa týka 276 dopravných projektov vybraných v rámci Nástroja na prepájanie Európy (NPE, CEF – Connecting Europe Facility). Popri budúcom Európskom fonde pre strategické investície (EFSI) bude Nástroj na prepájanie Európy zohrávať významnú úlohu pri zvyšovaní investícií v Európe a prispeje tak k hospodárskemu rastu a tvorbe nových pracovných miest.
Pôvodne bolo predložených 700 projektov, Európska komisia vybrala tie, ktoré majú najvyššiu európsku pridanú hodnotu, pri výbere rešpektovala vyvážené geografické rozdelenie.
Finančný príspevok EÚ bude poskytnutý vo forme spolufinancovania grantov od 20 % do 85 % hodnoty daného projektu.