Komisia prijala oznámenie, v ktorom potvrdila svoj záväzok chrániť občanov a životné prostredie pred nebezpečnými chemikáliami. V oznámení sa takisto uvádza, ako chce Komisia zabezpečiť, aby globálny prístup EÚ zostal čo najmodernejší a najúčelnejší. Oznámenie nadväzuje na záväzok, ktorý Komisia prijala minulý rok, keď s členskými štátmi spolupracovala na kritériách identifikácie endokrinných disruptorov v pesticídoch a biocídoch. Navyše reaguje na obavy Európskeho parlamentu a Rady a nadväzuje aj na 7. environmentálny akčný program.

Komisia aktualizuje svoj prístup na nasledujúce roky vychádzajúc z lepších poznatkov, skúseností a výsledkov, ku ktorým sa dospelo za dvadsať rokov od prijatia stratégie Spoločenstva v oblasti endokrinných disruptorov. Strategický prístup EÚ k endokrinným disruptorom bude aj naďalej založený na vede a uplatňovaní zásady predbežnej opatrnosti a bude sa zameriavať na:

  • minimalizáciu celkového vystavenia endokrinným disruptorom, pričom sa osobitná pozornosť bude venovať dôležitým obdobiam života, ako sú tehotenstvo a puberta
  • urýchlenie rozvoja dôkladného výskumného základu v záujme účinného a na budúcnosť orientovaného rozhodovania v kontexte programu Európsky horizont
  • podporu aktívneho dialógu, ktorý umožní všetkým zainteresovaným stranám, aby boli vypočuté a mohli spolupracovať.