Komisia dnes (13. júna) pred budúco týždňovým zasadnutím Európskej rady predkladá štyri správy o pokroku dosiahnutom v súvislosti s opatreniami prijatými v rámci európskej migračnej agendy na stabilizáciu tokov a lepšie riadenie vonkajších hraníc.

Keďže väčšina členských štátov ukázala, že premiestňovanie funguje, ak existuje politická vôľa, Komisia vyzýva tie členské štáty, ktoré tak ešte neurobili, aby podnikli príslušné kroky a splnili si tak svoje právne záväzky a spravodlivo a primerane prispievali k fungovaniu mechanizmu premiestňovania.

Komisia v posledných mesiacoch opakovane vyzývala členské štáty, ktoré zatiaľ nepremiestnili ani jednu osobu alebo neposkytli žiadny prísľub, aby tak urobili. Napriek opakovaným výzvam, žiaľ, Česká republika, Maďarsko a Poľsko v rozpore so svojimi právnymi záväzkami, ktoré vyplývajú z rozhodnutí Rady a ich záväzkov voči Grécku, Taliansku a iným členským štátom, doteraz neprijali potrebné opatrenia. V tejto súvislosti a ako je uvedené v predchádzajúcej správe o premiestňovaní a presídľovaní, sa Komisia rozhodla začať konania o porušení povinnosti proti týmto trom členským štátom.