Komisia zverejnila hodnotiacu tabuľku európskych inovácií do roku 2020 (European Innovation Scoreboard 2020), z ktorej vyplýva, že inovačná výkonnosť sa v
celej EÚ naďalej zlepšuje a už druhý rok presahuje výkonnosť Spojených štátov amerických. Podľa najnovších výsledkov je Slovensko priemerným inovátorom a jeho výkon sa v porovnaní s EÚ v roku 2011 zvýšil. Medzi najsilnejšie inovačné dimenzie patria vplyvy na predaj a vplyv na zamestnanosť. Slovensko má mimoriadne dobré výsledky v oblasti predaja nových výrobkov na trhu a inovácií nových firiem, v oblasti rýchlo rastúcich podnikov, v oblasti zamestnanosti v inovačných odvetviach a vo vývoze výrobkov zo stredných a špičkových technológií. Financie a podpora, duševné vlastníctvo a atraktívny výskumný systém sú naopak najslabšími inovačnými dimenziami. Priemerný ročný rast HDP, podiel zamestnanosti vo výrobe, podiel pridanej hodnoty v podnikoch pod zahraničnou kontrolou a celková podnikateľská činnosť sú nad priemerom EÚ. Naopak, výrazne pod priemerom EÚ je podiel zamestnanosti v službách a službách založených na znalostiach a najvyššie podniky, ktoré investujú do výskumu a vývoja na 10 miliónov obyvateľov.
Výsledky, ktoré sa týkajú údajov z roku 2019, poukazujú na príležitosti na lepšiu koordináciu inovačných politík EÚ, ktoré pomáhajú Európe zlepšiť jej globálnu konkurencieschopnosť a posilniť kľúčovú úlohu, ktorú inovácie zohrávajú pri prekonávaní pandémie spôsobenej novým koronavírusom. Kríza zasiahla svet bezprecedentným spôsobom a otestovala odolnosť našich spoločností, ekonomík, zdravotnej starostlivosti a systémov sociálneho zabezpečenia. EÚ urobila všetko, čo je v jej silách, aby využila dostupné nástroje na ochranu životov pri zachovaní jednotného trhu a podpore európskeho hospodárstva. Nevyhnutnou súčasťou koordinovanej reakcie EÚ na kríze je podpora výskumu a inovácií, ktorá je nevyhnutná na podporu trvalo udržateľného a inkluzívneho oživenia Európy. Meranie inovačnej výkonnosti je kľúčovým prvkom pri dosahovaní tohto cieľa.