Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Mariya Gabrielová sa včera stretla s koordinátormi prvých projektov európskych inovačných ekosystémov zo všetkých krajín EÚ, v ktorých sa spájajú prostriedky na podporu inovácie, rôzne organizácie s investormi a tvorcami politík. Tieto projekty programu Horizont Európa priamo prispievajú k trom vlajkovým iniciatívam nového inovačného programu:rozširovanie špičkových technologických podnikov; experimentálne priestory a verejné obstarávanie v službách inovácie; posilnenie inovačných ekosystémov v celej EÚ a preklenutie rozdielov v miere inovácií. Projekty európskych inovačných ekosystémov pomáhajú najmä uľahčiť účasť, vytvárať siete a prepojiť všetkých kľúčových inovačných aktérov a oblasti EÚ, ako aj špičkové technologické startupy. Podporujú sa činnosti, ktorých cieľom je vytvoriť medzi aktérmi inovačných ekosystémov spoločné programy, posilniť spoluprácu medzi akademickou obcou a priemyslom a zároveň vybudovať kapacity inovačného obstarávania. Osobitný dôraz sa kladie aj na rozširovanie a urýchľovanie ekosystémov špičkových technológií. S cieľom zhromaždiť ďalšie informácie o európskych inovačných ekosystémoch, súvisiacich výzvach pre rok 2023 a postupe podávania žiadostí sa 16. februára uskutoční online informačné stretnutie. Na registráciu je k dispozícii osobitná webová stránka Výkonnej agentúry pre Európsku radu pre inováciu a MSP. Informačný prehľad s príkladom projektu zo Slovenska nájdete v prílohe mailu.
date: 2023-01-27 08:00:00