Európska komisia dnes uverejnila správu, v ktorej sa zaoberá pozitívnym vplyvom pravidiel EÚ na ochranu údajov a možnosťami ďalšieho zlepšenia jeho uplatňovania. V správe sa konštatuje, že väčšina členských štátov vytvorila potrebný právny rámec a že nový systém na posilnenie presadzovania pravidiel na ochranu údajov sa uplatňuje. Podniky vytvárajú prostredie dodržiavania týchto pravidiel, zatiaľ čo občania si čoraz viac uvedomujú svoje práva. Zároveň pokračuje konvergencia k vyšším štandardom ochrany údajov na medzinárodnej úrovni.

V oznámení Komisie sa stanovujú aj konkrétne kroky na ďalšie posilnenie týchto pravidiel a ich uplatňovania:

– jeden kontinent, jeden právny rámec – v súčasnosti všetky členské štáty okrem Grécka, Portugalska a Slovinska aktualizovali svoje vnútroštátne právne predpisy o ochrane údajov pravidlám EÚ. Komisia bude naďalej monitorovať právne predpisy členských štátov.

– podniky prispôsobujú svoje postupy – súlad s GDPR pomohol spoločnostiam zvýšiť bezpečnosť ich údajov a rozvíjať ochranu súkromia ako konkurenčnú výhodu. Komisia podporí súbor nástrojov GDPR pre podniky s cieľom uľahčiť dodržiavanie predpisov, ako sú napr. štandardné zmluvné doložky, kódexy správania a nový certifikačný mechanizmus.

– silnejšia úloha orgánov pre ochranu údajov – GDPR poskytlo vnútroštátnym orgánom pre ochranu údajov väčšie právomoci na presadzovanie pravidiel. Orgány pre ochranu údajov takisto užšie spolupracujú v rámci Európskeho výboru pre ochranu údajov. Do konca júna 2019 bolo prostredníctvom mechanizmu spolupráce riešených 516 cezhraničných prípadov. Komisia nabáda vnútroštátne orgány na ochranu údajov aj napríklad k realizácii spoločných vyšetrovaní.

– pravidlá EÚ sú referenčným bodom pre kvalitnejšiu ochranu údajov po celom svete – keďže čoraz viac krajín na celom svete pristupuje k moderným pravidlám ochrany údajov, ako referenčný bod používajú štandardy EÚ v oblasti ochrany údajov.

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov sa uplatňuje od 25. mája 2018.