Európska komisia uverejnila hodnotiacu správu o uplatňovaní všeobecného nariadenia o ochrane údajov (tzv. GDPR). V správe sa konštatuje, že GDPR splnilo väčšinu vytýčených cieľov, a to najmä tým, že prináša komplexný súbor vymáhateľných práv a že sa ním vytvoril nový európsky systém správy, riadenia a presadzovania právnych predpisov. Nariadenie sa ukázalo ako flexibilný nástroj podpory digitálnych riešení v nepredvídateľných situáciách, ako je napríklad kríza súvisiaca s COVID-19. V správe sa zároveň konštatuje, že miera harmonizácie v jednotlivých členských štátoch rastie, hoci stále existuje určitý stupeň fragmentácie, ktorú treba neustále monitorovať. Správa obsahuje aj zistenie, že podniky si postupne osvojujú kultúru dodržiavania právnych predpisov a čoraz častejšie využívajú prísnu ochranu údajov ako svoju konkurenčnú výhodu.
Komisia uverejnila aj oznámenie, v ktorom sa uvádza desať právnych aktov upravujúcich spracúvanie osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania a trestného stíhania, ktoré by mali byť uvedené do súladu so smernicou o presadzovaní práva v oblasti ochrany údajov. Ich uvedením do súladu sa dosiahne právna istota a objasnia sa otázky, ako napríklad účely spracúvania osobných údajov príslušnými orgánmi a aké druhy údajov môžu byť predmetom takéhoto spracúvania.