1. Nový spôsob práce: flexibilita v spôsobe využívania pridelených prostriedkov; možnosť previesť až 15 % pridelených prostriedkov SPP z priamych platieb na rozvoj vidieka (a naopak).
  2. Spravodlivejšie riešenia vďaka lepšiemu zacieleniu podpory: priame platby ostanú; prioritou sa stanú malé a stredné poľnohospodárske podniky ( tvoria väčšinu tohto odvetvia v EÚ) a pomoc mladým poľnohospodárom.

Okrem toho:

  • priame platby poľnohospodárom sa od 60 000 EUR znížia, pričom stropom pre platby bude 100 000 EUR na poľnohospodársky podnik.
  • malé a stredné poľnohospodárske podniky dostanú vyššiu podporu na hektár;
  • krajiny budú musieť vyčleniť aspoň 2 % prostriedkov na priame platby na pomoc začínajúcim mladým poľnohospodárom.
  1. Vyššie ambície v oblasti životného prostredia a klímy: podpora viazaná na uplatňovanie postupov šetrných k životnému prostrediu a ku klíme.
  • aspoň 30 % každého národného prídelu na rozvoj vidieka sa vyčlení na opatrenia v oblasti životného prostredia a klímy;
  • očakáva sa, že 40 % z celkového rozpočtu SPP sa prispeje na opatrenia v oblasti klímy;
  • okrem možnosti previesť 15 % medzi piliermi budú mať členské štáty takisto možnosť previesť ďalších 15 % z piliera 1 do piliera 2 na výdavky na opatrenia v oblasti klímy a životného prostredia (bez vnútroštátneho spolufinancovania).
  1. Väčšie využívanie znalostí a inovácií: modernizovaná SPP bude využívať najnovšie technológie a inovácie, čím pomôže poľnohospodárom na poliach aj verejnej správe, je na to určených 10 miliárd EUR z programu na výskum a inovácia; poskytne sa podpora aj pri využívaní veľkých dát (big data) a nových technológií v oblasti kontroly a monitorovania (napr. pri overovaní veľkosti poľnohospodárskych podnikov v prípade žiadostí o priame platby, pri ktorom sa využívajú satelitné údaje); a zintenzívni sa digitalizácia vidieckeho života.