Európska komisia sa rozhodla zaregistrovať európsku iniciatívu občanov s názvom „Europe CARES (Európa sa stará) – inkluzívne kvalitné vzdelávanie pre deti so zdravotným postihnutím“.Cieľom iniciatívy je zabezpečiť právo na inkluzívne vzdelávanie detí a dospelých so zdravotným postihnutím v Európskej únii. V dokumentoch iniciatívy sa uvádza, že hoci „vyše 70 miliónov občanov EÚ má nejaký druh postihnutia a 15 miliónov detí má špeciálne potreby pri vzdelávaní“, mnohí „sa stretávajú s nadmernými prekážkami, ktoré obmedzujú  ich právo na kvalitné inkluzívne vzdelávanie“. Organizátori tejto iniciatívy preto vyzývajú Komisiu, aby „vypracovala návrh predpisu o spoločnom rámci inkluzívneho vzdelávania EÚ v tejto oblasti.

Iniciatíva bude zaregistrovaná 4. marca 2019, organizátori budú mať následne jeden rok na to, aby zozbierali podpisy na jej podporu. Ak sa v priebehu roka podarí získať jeden milión vyhlásení o podpore z najmenej siedmich rôznych členských štátov, Komisia vykoná jej analýzu následne sa k nej vyjadrí. Komisia sa môže rozhodnúť, či sa bude žiadosťou zaoberať alebo nie, v oboch prípadoch však bude musieť uviesť dôvody svojho rozhodnutia.