Komisia prijala hlavný pracovný plán programu Horizont Európa na roky 2023 – 2024 s rozpočtom približne 13,5 miliardy eur na podporu európskych výskumníkov a inovátorov v hľadaní prelomových riešení environmentálnych, energetických, digitálnych a geopolitických výziev. Horizont Európa je súčasťou rozsiahleho programu EÚ pre výskum a inovácie s rozpočtom 95,5 miliardy eur a ako taký má finančne podporovať dosahovanie cieľov EÚ v oblasti klímy, zvyšovania energetickej odolnosti a rozvoja základných digitálnych technológií. Slúži aj na financovanie cielených opatrení na podporu Ukrajiny, zvyšovanie hospodárskej odolnosti a ako príspevok k udržateľnej obnove po pandémii COVID-19. Má pomôcť vytvoriť silnejší európsky výskumný a inovačný ekosystém, a to aj vďaka rozsiahlejšiemu zapojeniu európskych výskumníkov a inovátorov, zvýšením mobility a financovaním výskumných infraštruktúr na celosvetovej úrovni.