Komisia sa rozhodla postúpiť prípad Grécka, Malty a Slovenska Súdnemu dvoru Európskej únie preto, že neposkytujú a neprevádzkujú služby dátového spojenia pre všetkých prevádzkovateľov náležite vybavených lietadiel, ktoré lietajú vo vzdušnom priestore, za ktorý zodpovedajú. Lehota, ktorú mali poskytovatelia letových prevádzkových služieb na zavedenie služieb dátového spojenia, uplynula a nedostatočné vybavenie v niektorých kontrolných strediskách vskutku bráni prevádzkovateľom lietadiel, ktorí takisto boli povinní danú technológiu zaviesť, služby dátového spojenia využívať. Komisia začala postup v prípade nesplnenia povinnosti v máji 2020 a v júli 2021 zaslala odôvodnené stanoviská. Dotknuté členské štáty však nariadenie naďalej porušujú, a preto sa Komisia rozhodla postúpiť ich prípady Súdnemu dvoru.
Systémy dátového spojenia sa používajú na zasielanie informácií medzi lietadlom a riadiacim letovej prevádzky a dopĺňajú tradičnú hlasovú komunikáciu medzi pilotnou kabínou a strediskami riadenia letovej prevádzky. Zavedenie tejto interoperabilnej technológie v Európe je nevyhnutné na zlepšenie efektívnosti komunikácie medzi pilotmi a radiacimi letovej prevádzky, čím sa zvýši kapacita riadenia letovej prevádzky i bezpečnosť. Každý členský štát je podľa vykonávacieho nariadenia (ES) 29/2009 v spojení s článkom 4 ods. 3 Zmluvy o EÚ povinný prijímať opatrenia, aby umožnil poskytovateľom letových prevádzkových služieb takéto služby dátového spojenia poskytovať a prevádzkovať.