Európska komisia zverejnila aktualizovaný kľúč prideľovania grantov pre členské štáty v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (RRF) v súlade s požiadavkami nariadenia o RRF. Aktualizácia zohľadňuje rozdiel medzi rastom reálneho HDP odhadovaným v jesennej hospodárskej prognóze 2020, ktorá bola v čase prijatia nariadenia najnovšou dostupnou ekonomickou prognózou, a aktualizáciou založenou na údajoch o skutočnom výsledku, ktoré poskytol Eurostat. Aktualizácia povedie k niektorým zmenám v dostupných grantoch RRF pre členské štáty. Aby nadobudli účinnosť, zmeny v prideľovaní grantov sa budú musieť premietnuť do aktualizovaného vykonávacieho rozhodnutia Rady pre príslušné členské štáty.