Európska komisia predstavila včera nový súbor opatrení s cieľom podporiť európske regióny pri investovaní do konkurencieschopných špecializovaných oblastí („inteligentná špecializácia“).

Táto koncepcia inteligentnej špecializácie, zavedená do všetkých regionálnych politických programov v roku 2014, sa osvedčila a prináša výsledky. Komisia preto v súčasnosti plánuje pozitívne skúsenosti využiť pri dvoch pilotných projektoch:

– Podpora cielená na špecifické problémy regiónov, ktoré čelia priemyselnej transformácii: niektoré regióny môžu na vlastnú žiadosť spolupracovať s tímom odborníkov z Komisie na zlepšení svojej inovačnej kapacity, odstraňovaní prekážok v oblasti investícií, či vybavovaní občanov správnymi zručnosťami a pripravovaní sa na priemyselné a spoločenské zmeny.

– Medziregionálne inovačné partnerstvá podporované z fondov EÚ: cieľom tohto pilotného projektu, ktorý je inšpirovaný úspechom iniciatívy Vanguard, je identifikovať a rozvíjať „financovateľné“ medziregionálne projekty, ktoré môžu vytvárať európske hodnotové reťazce v prioritných odvetviach, akými sú napríklad veľké dáta (big data), biohospodárstvo, efektívne využívanie zdrojov, prepojená mobilita alebo vyspelá výroba.

Výzvy na vyjadrenie záujmu o pilotné opatrenie pre regióny čeliace priemyselným zmenám budú vyhlásené na jeseň tohto roka. V tomto roku sa zároveň zriadia medziregionálne partnerstvá a budú fungovať počas roka 2018.