Komisia prijala prvú stratégiu EÚ v oblasti dobrovoľných návratov a reintegrácie. Stratégia má podporiť dobrovoľné návraty a reintegráciu ako neoddeliteľnú súčasť spoločného systému EÚ pre návraty, ktorý predstavuje hlavný cieľ Nového paktu o migrácii a azyle. Praktickými opatreniami chce posilniť právny a operačný rámec dobrovoľných návratov z Európy a tranzitných krajín, zlepšiť kvalitu návratových a reintegračných programov, lepšie prepojiť návraty na rozvojové iniciatívy a upevniť spoluprácu s partnerskými krajinami. Spolupráca na dobrovoľných návratoch a reintegrácii je kľúčovou súčasťou partnerstiev pre migráciu a EÚ ju posilní prostredníctvom Nového paktu o migrácii a azyle. EÚ podporí preberanie zodpovednosti za reintegračné procesy v partnerských krajinách budovaním kapacít, školeniami a podporu riadiacich štruktúr, ktoré naplnia hospodárske, sociálne a psychologické potreby navrátilcov. EÚ bude zároveň pokračovať v poskytovaní pomoci pri dobrovoľných návratoch a reintegrácii migrantom, ktorí uviazli v iných krajinách, a v tomto zmysle bude hľadať nové partnerstvá. Napokon EÚ posilní prepojenie medzi reintegračnými programami a inými relevantnými rozvojovými iniciatívami v partnerských krajinách. Komisia zabezpečí koordinovanejšie využívanie finančných prostriedkov dostupných z rôznych fondov EÚ na podporu celého procesu dobrovoľného návratu a reintegrácie.
Nová stratégia tvorí súčasť úsilia EÚ o vybudovanie spoločného systému EÚ pre návraty v zmysle Nového paktu o migrácii a azyle. Jej východiskom sú výsledky a skúsenosti získané pri uskutočňovaní národných programov a iniciatív financovaných EÚ v partnerských krajinách vrátane činností Európskej siete pre návrat a reintegráciu, agentúry Frontex a spoločnej iniciatívy EÚ a Medzinárodnej organizácie pre migráciu za ochranu migrantov a reintegráciu.