Rovnosť Rovnosť a inklúzia vo vzdelávaní sú na Slovensku dlhodobými výzvami. S cieľom zlepšiť inkluzívnosť Slovensko plánuje nanovo vymedziť svoju koncepciu špeciálnych vzdelávacích potrieb a vypracovať katalóg oprávnených podporných opatrení a systém ich financovania. Slovensko zároveň spustilo prvý plán vykonávania stratégie inkluzívneho vzdelávania. Odstránenie segregácie rómskych detí vo vzdelávaní zostáva výzvou. Slovensko plánuje vytvoriť systém na poskytovanie kapitálovej podpory a financovania.
Vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve Miera účasti na vzdelávaní a starostlivosti v ranom detstve zostáva nízka, ale Slovensko vykonáva opatrenia na zlepšenie. V roku 2020 bola na Slovensku miera účasti detí starších ako 3 roky na vzdelávaní a starostlivosti v ranom detstve 78,1 % (93 % EÚ). Niektoré znevýhodnené deti čelili prekážkam pri absolvovaní povinného predškolského vzdelávania. Slovensko podniká prvé kroky na zlepšenie dostupnosti a inkluzívnosti vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve pre deti vo veku do 3 rokov. Miera zápisu detí mladších ako 3 roky do formálnej starostlivosti o deti alebo do vzdelávania je 4,8 %. Slovensko prijalo integrovanú stratégiu v oblasti vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve.
Školské vzdelávanie Slovensko pripravuje reformu učebných osnov pre základné a nižšie sekundárne vzdelávanie, do ktorej je zapojená široká škála odborníkov a zainteresovaných strán. Slovensko prijalo nový zákon o transformácii systému poradenstva a stratégiu celoživotného vzdelávania a poradenstva s cieľom zabrániť tomu, aby mladí ľudia predčasne ukončili vzdelávanie a odbornú prípravu. Slovensko uverejnilo svoj program digitalizácie vzdelávania do roku 2030. Slovensko realizuje projekty na kompenzáciu strát vo vzdelávaní v dôsledku pandémie COVID-19. Slovensko podniká kroky na racionalizáciu svojich verejných výdavkov a riadenia škôl. Nízke platy učiteľov obmedzujú atraktívnosť učiteľského povolania a je výrazný nedostatok učiteľov. Vykonali sa komplexné opatrenia na podporu detí a študentov utekajúcich pred vojnou na Ukrajine.
Odborné vzdelávanie a príprava a vzdelávanie dospelých Slovensko zavádza reformy svojich systémov odborného vzdelávania a prípravy a vzdelávania dospelých s cieľom riešiť nesúlad medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami a ich nedostatok. Novela zákona o odbornom vzdelávaní a príprave nadobudla účinnosť 1. januára. Slovensko prijalo svoju stratégiu celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021 – 2030 a prvý akčný plán na roky 2022 – 2024. Riadenie systému vzdelávania dospelých je na Slovensku roztrieštené. Slovensko plánuje začať individuálne vzdelávacie účty alebo podobné systémy poskytujúce dospelým nároky na odbornú prípravu podporované z fondov EÚ.
Vysokoškolské vzdelávanie Miera dosiahnutého terciárneho vzdelania sa približuje priemeru EÚ, ale rodové rozdiely sa ešte viac prehĺbili. Slovensko zmenilo svoj zákon o vysokoškolskom vzdelávaní s cieľom reformovať riadenie a zodpovednosť vysokoškolského vzdelávania. Reforma systému zabezpečenia kvality napreduje dobre. Slovensko prijalo stratégiu internacionalizácie vysokoškolského vzdelávania do roku 2030.