Komisia predstavila európsky program v oblasti zručností, v ktorom sa stanovujú ambiciózne kvantitatívne ciele zvyšovania úrovne zručností a rekvalifikácie, ktoré sa majú dosiahnuť v priebehu nasledujúcich 5 rokov. Obsahuje 12 akcií zameraných na zručnosti pre pracovné miesta. Cieľom je zaručiť, aby sa v záujme všetkých občanov v celej EÚ od veľkých miest až po vzdialené a vidiecke oblasti realizovalo právo na odbornú prípravu a celoživotné vzdelávanie zakotvené v Európskom pilieri sociálnych práv. Komisia stavia zručnosti do centra pozornosti politického programu EÚ, čím riadi investície do ľudí a ich zručností v záujme udržateľnej obnovy po pandémii koronavírusu.
Nová platforma Europass je ako prvú realizovaná akcia programu v oblasti zručností. Na nej možno nájsť rady týkajúce sa tvorby životopisu, návrhy prispôsobených pracovných príležitostí a možností vzdelávania, informácie o trendoch v oblasti zručností. K dispozícii je v 29 jazykoch. Komisia prijala aj svoj návrh na odporúčanie Rady o odbornom vzdelávaní a príprave.
Do roku 2025 by sa malo uskutočniť 540 miliónov vzdelávacích aktivít pre dospelých vrátane 60 miliónov pre dospelých s nízkou kvalifikáciou a 40 miliónov pre nezamestnaných. Počet dospelých so základnými digitálnymi zručnosťami by sa mal zvýšiť na 230 miliónov. Na realizáciu akcií a splnenie cieľov programu v oblasti zručností bude EÚ potrebovať odhadované dodatočné verejné a súkromné investície do zručností vo výške približne 48 miliárd EUR ročne.