Komisia v partnerstve s ukrajinskými organizáciami spúšťa program budovania kapacít Nového európskeho Bauhausu na obnovu Ukrajiny. Cieľom iniciatívy zameranej na budovanie kapacít je poskytnúť inšpiráciu a praktickú pomoc obciam zapojeným do rekonštrukcie a obnovy Ukrajiny. V apríli sa začneséria webinárov zameraných na riešenie potrieb ukrajinských obcí (hromad). Na prvom webinári sa stanoví politický rámec budovania kapacít a predstavia sa tri ďalšie moduly, ktoré sa budú zaoberať rôznymi aspektmi obnovy: • V rámci modulu 1 sa zavedú možné modely spolupráce medzi rôznymi aktérmi pri obnove ukrajinských obcí a spôsoby zabezpečenia inkluzívnosti procesu. Preskúmajú sa najmä najlepšie postupy posudzovania a distribúcie zdrojov, participatívne nástroje a možnosti financovania. • V rámci modulu 2 sa zdôraznia príležitosti pre udržateľnú a inkluzívnu obnovu Ukrajiny. Predstavia sa spôsoby, ako začleniť zásady obehovosti do povojnovej stratégie rozvoja, pričom sa preskúmajú riešenia pre inteligentné distribučné sústavy, autonómnu energetiku alebo chemické/fyzikálne materiálové zhodnocovanie. • V rámci modulu 3 sa preskúma problém nedostupnosti bývania a všeobecný stav poskytovania bývania na Ukrajine. Preskúmajú sa rôzne modely bývania a možné úlohy obcí pri riadení bývania, ako aj vzťah medzi sektorom bývania a inými sektormi, ako je sociálne zabezpečenie alebo územné plánovanie.