Európska komisia navrhla nový pakt o migrácii a azyle, ktorý bude zahŕňať všetky prvky potrebné pre komplexný európsky prístup k migrácii. Stanovujú sa v ňom vylepšené a rýchlejšie postupy pre celý azylový a migračný systém. Zároveň sa ním nastoľuje rovnováha medzi zásadami spravodlivého rozdelenia zodpovednosti a solidarity. Je to kľúčové pre obnovenie dôvery medzi členskými štátmi, ako aj dôvery v schopnosť Európskej únie riadiť migráciu. EÚ musí prekonať súčasnú patovú situáciu a zaviesť nový funkčný, predvidateľný a spoľahlivý systém riadenia migrácie, v ktorom sa odkloní od ad hoc riešení.