Európska komisia predstavila svoje technické usmernenie týkajúce sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ podľa nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti (RRF). Ten je kľúčovým nástrojom NextGenerationEU a poskytne 672,5 miliardy EUR vo forme úverov a grantov na podporu reforiem a investícií v členských štátoch. Cieľom usmernenia je podporiť členské štáty pri zabezpečovaní toho, aby všetky investície a reformy, ktoré navrhujú financovať z RRF, výrazne nepoškodzovali environmentálne ciele EÚ v zmysle nariadenia o taxonómii. Dodržiavanie zásady „výrazne nenarušiť“ je predpokladom pre schválenie plánov Komisiou a Radou. Európska komisia úzko spolupracuje s orgánmi členských štátov s cieľom zabezpečiť, aby k predloženiu plánov viedol hladký a rýchly proces. Podpora ekologickej transformácie je jedným z kľúčových cieľov RRF. Ustanovenia o tom, že nedôjde k žiadnej závažnej ujme, sú preto dôležitým nástrojom, spolu s požiadavkou, že minimálne 37 % výdavkov na investície a reformy by malo podporovať klimatické ciele EÚ.