EÚ a členské štáty musia preukázať schopnosť promptne reagovať s cieľom riešiť vzostup tejto vírusovej nákazy a zachovať intenzitu silnej a udržateľnej dlhodobej reakcie na túto hrozbu. Vyžaduje si to rozhodnú a bezodkladnú reakciu, v rámci ktorej treba okrem iného zabezpečiť, aby:

  • EÚ a členské štáty pokračovali vo vykonávaní spoločnej stratégie sústredenej na obmedzenie vstupu variantu omikron do EÚ s pravidelnými každodennými kontrolami nevyhnutných cestovných obmedzení; EÚ a členské štáty boli pripravené zaviesť všetky nevyhnutné kontroly;
  • členské štáty realizovali obnovené kampane zamerané na nezaočkované osoby vo všetkých oprávnených vekových skupinách prostredníctvom cielených vnútroštátnych stratégií na riešenie problému, ktorý predstavuje skeptický postoj občanov k očkovaniu;
  • členské štáty urýchlene zaviedli posilňovacie dávky s cieľom udržať vysokú úroveň ochrany proti vírusu vrátane jeho variantu omikron, a to počnúc najzraniteľnejšími skupinami;
  • agentúry EÚ zabezpečili rýchlu dostupnosť potrebných vedeckých usmernení;
  • Komisia zintenzívnila úsilie o výrobu, autorizáciu a spoločné obstarávanie terapeutík určených na liečbu ochorenia COVID-19;
  • Európsky parlament a Rada do konca roka 2021 prijali návrhy týkajúce sa európskej zdravotnej únie a krízového nariadenia týkajúceho sa úradu HERA;
  • členské štáty zaviedli cielené a primerané preventívne opatrenia a obmedzenia určené na obmedzenie šírenia vírusu, záchranu životov a zníženie tlaku na systémy zdravotnej starostlivosti. Mala by sa pritom zabezpečiť úplná koordinácia na úrovni EÚ. Z nástupu ochorenia spôsobeného variantom omikron vyplýva potreba venovať osobitnú pozornosť uplatňovaniu a komunikovaniu osobitných opatrení týkajúcich sa kontaktov počas koncoročného obdobia.
  • Členské štáty by mali zaviesť revidovaný prístup k voľnému pohybu, v rámci ktorého by mal digitálny COVID preukaz EÚ štandardne platiť deväť mesiacov.
  • EÚ a členské štáty by mali urýchliť úsilie Tímu Európa v oblasti spoločného využívania očkovacích látok so zámerom dosiahnuť v roku 2022 globálny cieľ spočívajúci v 70 % zaočkovanosti, ktorý bol odsúhlasený na samite G20 v októbri 2021, a s cieľom podporovať budovanie kapacít na účely sekvenovania, testovania a očkovania. EÚ by mala zaujať jasnú pozíciu, pokiaľ ide o ďalší postup pri zabezpečovaní silnejšej, spravodlivejšej a rýchlejšie fungujúcej globálnej štruktúry zdravotníctva.