Vďaka rozpočtu EÚ sa Únii podarilo rýchlo a dôsledne reagovať na krízu spôsobenú koronavírusom a jej následky, a zároveň podporiť všeobecné priority EÚ. Nezaobišlo sa to bez rýchlej a pružnej mobilizácie finančných prostriedkov na riešenie najnaliehavejších potrieb a nulových ústupkov pri uplatňovaní najvyšších štandardov finančného riadenia.Vyplýva to z výročnej správy o rozpočte a výkonnosti Európskej únie a výhľadového oznámenia o výkonnostnom rámci pre dlhodobý rozpočet EÚ na roky 2021 – 2027.
Vo výročnej správe sa ukázalo, že napriek svojej pomerne obmedzenej veľkosti je rozpočet EÚ schopný dosiahnuť výrazné výsledky a mohol by byť zvlášť užitočný v čase krízy. Vďaka spoľahlivému rámcu vnútornej kontroly Komisie bol rozpočet EÚ po celý rok dobre a účinne chránený. Len za niekoľko týždňov EÚ zmobilizovala každé dostupné euro vo svojej rozpočtovej právomoci na zmiernenie účinkov krízy. Podarilo sa rýchlo nasadiť finančné prostriedky vďaka novej flexibilite v existujúcich programoch, napr. štrukturálnych fondoch, ako aj vďaka novým iniciatívam vrátane nástroja núdzovej podpory alebo inovatívneho programu SURE. Navyše, centralizované obstarávanie EÚ pomohlo zabezpečiť bezpečné a účinné očkovacie látky pre všetky členské štáty EÚ. Cez program SURE sa členským štátom poskytli finančné prostriedky na podporu zamestnanosti, ktoré sa dostali k približne 25 až 30 miliónom pracujúcich. EÚ počas pandémie napredovala aj v plnení politických priorít a to najmä podporou zelenej a digitálnej transformácie.