Európska komisia vyzýva členské štáty a všetky ďalšie zainteresované strany, aby sa vyjadrili k niektorým navrhovaným zmenám všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách. Cieľom navrhovanej revízie je zohľadniť zmeny rôznych súborov usmernení o štátnej pomoci, ktoré sa v súčasnosti revidujú, a ďalej uľahčiť verejnú podporu zelenej a digitálnej transformácie EÚ. Nové pravidlá pomôžu vytvoriť správne základy udržateľného hospodárstva v čase zotavovania sa z dôsledkov pandémie koronavírusu. Členské štáty a ďalšie zainteresované strany sa môžu do konzultácie zapojiť do 8. decembra 2021. Komisia navrhuje niekoľko cielených zmien všeobecného nariadenia o skupinových výnimkácha významne tak zjednoduší a urýchli poskytovanie štátnej pomoci. Okrem konzultácie, ktorá sa dnes začala, sa o návrhu bude diskutovať aj na dvoch stretnutiach medzi Komisiou a členskými štátmi, pričom prvé sa uskutoční ku koncu konzultačného obdobia a druhé sa uskutoční po revízii návrhu na základe informácií získaných počas verejnej konzultácie. Týmto procesom sa zabezpečí dostatok príležitostí pre členské štáty i zainteresované strany vyjadriť sa k predloženému návrhu Komisie. Návrh, ktorý je predmetom konzultácie, a všetky podrobnosti o verejnej konzultácii sú k dispozícii na príslušnom portáli Komisie. Prijatie revidovaného všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách sa plánuje na prvý polrok 2022.