Európska komisia dnes zverejnila porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície za rok 2016, ktorý poskytuje komparatívny prehľad efektívnosti, kvality a nezávislosti justičných systémov v členských štátoch EÚ. Cieľom tohto prehľadu je pomôcť vnútroštátnym orgánom v úsilí o zlepšenie ich justičných systémov poskytnutím týchto porovnávacích údajov.
Aké sú hlavné zistenia porovnávacieho prehľadu?
Kratšie trvanie občianskoprávnych a obchodných sporových súdnych konaní. Pokiaľ ide o prebiehajúce konania, situácia je celkovo stabilná, pričom v niekoľkých členských štátoch, ktoré čelili osobitným problémom s veľkým počtom prebiehajúcich konaní, možno sledovať aj isté zlepšenie.
Lepšia dostupnosť justičných systémov, najmä pokiaľ ide o elektronické podania v prípade konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu alebo podporu postupov alternatívneho riešenia sporov. Naďalej však zostáva priestor na zlepšenie v oblasti dostupnosti rozsudkov online alebo elektronickej komunikácie medzi súdmi a stranami konania.
Treba vyvinúť ďalšie úsilie na zlepšenie odbornej prípravy zameranej na schopnosti sudcov a používanie informačných a komunikačných technológií (IKT) v rámci systémov správy prípadov.