Európska komisia zverejnila Porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície, ktorý poskytuje každoročne porovnateľné údaje o efektívnosti, kvalite a nezávislosti justičných systémov vo všetkých členských štátoch EÚ. Tento rok sa zameral na digitalizáciu súdnictva, ktorá pomohla udržať fungovanie súdov počas pandémie COVID-19 a vo všeobecnosti zvýšila prístupnosť a efektívnosť justičných systémov. Zistenia z prehľadu EU v oblasti justície boli zohľadnené aj pri hodnotení plánov na podporu obnovy a odolnosti, ktoré sú zamerané na reformné a investičné opatrenia. Dobre fungujúce a plne nezávislé justičné systémy môžu mať pozitívny vplyv na investičné rozhodnutia a na rýchlosť spúšťania investičných projektov pre všetkých aktérov.

Hlavné zistenia:

  • Význam digitalizácie justičných systémov sa v dôsledku pandémie COVID-19 zvyšuje. Takmer vo všetkých prípadoch sa používali videokonferenčné systémy a veľká väčšina zamestnancov v členských štátoch môže pracovať na diaľku bezpečným spôsobom.
  • Pretrvávajú problémy týkajúce sa vnímania nezávislosti súdnictva. Najviac uvádzaným dôvodom vnímanej nedostatočnej nezávislosti súdov a sudcov bolo zasahovanie alebo tlak zo strany vlády a politikov.
  • Nezávislosť sudcov najvyššieho vnútroštátneho súdu. Dokument obsahuje dva nové ukazovatele zamerané na prehľad orgánov zapojených do vymenúvania sudcov najvyšších súdov. Členské štáty musia zabezpečiť, že sudcovia nebudú pri výkone svojej funkcie pod vplyvom alebo nátlakom zo strany menovacieho orgánu.