Komisia uverejnila rýchly prieskum Eurobarometra, ktorý sa uskutočnil na regionálnej úrovni a z ktorého vyplýva, že občania EÚ vnímajú hospodársku situáciu a kvalitu života vo svojom regióne pozitívne. Viac ako osem z desiatich Európanov (82 %) si myslí, že kvalita života v ich regióne je dobrá. Zároveň 65 % Európanov uvádza, že súčasná hospodárska situácia ich regiónu je priaznivá. Podľa Európanov sú najdôležitejšími problémami, ktorým v súčasnosti ich región čelí, životné náklady (31 %), hospodárska situácia a nezamestnanosť (26 %) a zdravotníctvo (26 %). Po nich nasleduje bývanie (20 %), životné prostredie a zmena klímy (19 %) a vzdelávací systém (18 %). Za jeden z najdôležitejších rozmerov budúcnosti Európy pritom považujú hospodárstvo, sociálnu spravodlivosť a pracovné miesta (29 %), po ktorých nasleduje zmena klímy a životné prostredie (24 %), vzdelávanie, kultúra, mládež a šport (24 %), demokracia, hodnoty a práva a právny štát (21 %), zdravotníctvo (21 %), bezpečnosť a obrana EÚ (20 %) a migrácia (19 %). Dôvera v regionálne a miestne orgány je naďalej vysoká, rovnako ako dôvera v EÚ. Tendenciu dôverovať regionálnym a miestnym orgánom má 58 % respondentov a skôr im nedôveruje 38 %. Rovnaký pomer sa pozoruje, pokiaľ ide o dôveru v EÚ. Väčšina Európanov naďalej prejavuje optimizmus. Pokiaľ ide o budúcnosť ich regiónu, optimistických je 66 % respondentov, zatiaľ čo pesimizmus vyjadrilo 32 %. Zároveň budúcnosť EÚ vidí optimisticky 55 % a pesimisticky 42 %. Z prieskumu takisto vyplýva, že väčšina Európanov (47 %) má o EÚ naďalej pozitívny obraz, zatiaľ čo 21 % ju vníma negatívne a 30 % neutrálne. Rýchly prieskum Eurobarometra s názvom Verejná mienka v regiónoch EÚ sa realizuje na regionálnej úrovni každé tri roky a prináša podrobný prehľad o názoroch európskych občanov. Tento rok prebiehal od 11. januára do 15. februára 2024. V 194 regiónoch sa telefonicky uskutočnilo 62 091 rozhovorov.