Európska komisia víta politickú dohodu, ktorú dosiahli Európsky parlament a členské štáty EÚ o smernici o primeraných minimálnych mzdách, ktorú Komisia navrhla v októbri 2020. Smernica vytvára rámec pre primeranosť zákonných minimálnych miezd, pričom podporuje kolektívne vyjednávanie pri stanovovaní miezd a zlepšuje účinný prístup pracovníkov v EÚ k ochrane formou minimálnej mzdy. Primerané minimálne mzdy sú dôležité na posilnenie sociálnej spravodlivosti a podporu udržateľného a inkluzívneho oživenia hospodárstva. Lepšie pracovné a životné podmienky sú prínosom aj pre podniky, ako aj spoločnosť a hospodárstvo vo všeobecnosti tým, že zvyšujú produktivitu a konkurencieschopnosť.
Ochrana formou minimálnej mzdy existuje vo všetkých členských štátoch EÚ, a to buď prostredníctvom zákonnom stanovených minimálnych miezd a kolektívnych zmlúv, alebo výlučne prostredníctvom kolektívnych zmlúv. Napriek tomu však niektorí pracovníci pociťujú dosah nízkej primeranosti a/alebo nedostatky v pokrytí, pokiaľ ide o ochranu formou minimálnej mzdy. Cieľom novej smernice je riešiť tento problém vytvorením rámca EÚ na zlepšenie primeranej ochrany formou minimálnej mzdy. Uskutoční sa to pri plnom rešpektovaní národných tradícií a právomocí, ako aj autonómiou sociálnych partnerov. Nevyžaduje od členských štátov, aby zaviedli zákonom stanovenú minimálnu mzdu, ani nestanovuje jednotnú úroveň minimálnej mzdy v celej EÚ. Politickú dohodu, ku ktorej dospel Európsky parlament a Rada, teraz musia títo spoluzákonodarcovia formálne schváliť. 20 dní po uverejnení v úradnom vestníku nadobudne smernica účinnosť a členské štáty potom do dvoch rokov budú musieť transponovať nové prvky smernice do svojej legislatívy.