Komisia prijala svoj pracovný program na rok 2021, ktorého cieľom je zabezpečiť zdravšiu, spravodlivejšiu a prosperujúcejšiu Európu a zároveň urýchliť dlhodobú transformáciu jej hospodárstva, ktoré bude zelenšie a pripravené na digitálny vek. Komisia bude pri plnení priorít stanovených v tomto pracovnom programe naďalej smerovať všetko svoje úsilie na riadenie krízy a zvyšovanie odolnosti európskych hospodárstiev a spoločností. Komisia sa zameria na zjednodušenie a zníženie zaťaženia, najmä pri uplatňovaní zásady „jeden za jeden“ a takisto zintenzívni svoju osvetovú činnosť, pričom kľúčovou bude Konferencia o budúcnosti Európy. V prílohe 1 k pracovnému programu na rok 2021 sa uvádza úplný zoznam 44 nových iniciatív v rámci šiestich hlavných cieľov:
1. Európska zelená dohoda 2. Európa pripravená na digitálny vek 3. Hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí 4. Silnejšia Európa vo svete 5. Podpora európskeho spôsobu života 6. Nový impulz pre európsku demokraciu
Podpredseda Komisie Maroš Šefčovič zodpovedný za medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad, uviedol: „Pri zabezpečovaní toho, aby Európa dokázala zvládnuť pandémiu a jej ničivé vplyvy, sa môžeme zároveň z krízy poučiť. Priority stanovené v tomto pracovnom programe preto pomôžu zabezpečiť nielen obnovu Európy, ale aj našu dlhodobú odolnosť, a to prostredníctvom nadčasových riešení vo všetkých oblastiach politiky. Aby sa nám to podarilo, v čo najväčšej miere využijeme strategický výhľad, ako aj naše zásady lepšej tvorby práva, ktorá sa bude opierať o fakty, bude transparentná, efektívna a pripravená na budúcnosť.“ Pracovný program Komisie na rok 2021 je výsledkom úzkej spolupráce s Európskym parlamentom, členskými štátmi a konzultačnými orgánmi EÚ. Komisia, Európsky parlament a Rada teraz začnú rokovania o vytvorení zoznamu spoločných priorít, pri ktorých sa spoluzákonodarcovia zhodnú na ich urýchlenej realizácii.