Európska komisia sprístupnila verejnú konzultáciu o pravidlách EÚ v oblasti daní z tabaku s cieľom pripraviť navrhovanú revíziu pre tento rok. Táto iniciatíva je súčasťou Európskeho plánu na boj proti rakovine, ktorý bol predstavený vo februári 2021. Zdaňovanie tabaku v ňom zohráva dôležitú úlohu a mohlo by prispieť napríklad k odrádzaniu mladých ľudí od fajčenia. Pravidlá EÚ týkajúce sa zdaňovania tabakových výrobkov vymedzujú a klasifikujú rôzne tabakové výrobky a stanovujú príslušné minimálne daňové sadzby uplatňované na tabakové výrobky. Rozdiely v sadzbách medzi členskými štátmi vedú k nadmernému cezhraničnému nakupovaniu a k stimulu pre niektorých jednotlivcov a zločinecké organizácie, aby sa zapojili do podvodnej činnosti. Okrem toho súčasné pravidlá nie sú zosúladené s cieľom riešiť vývoj trhu a vstup na trh nových výrobkov, ako sú elektronické cigarety alebo zahrievané tabakové výrobky.
Cieľom revízie je zabezpečiť, aby boli súčasné pravidlá EÚ vhodné na zabezpečenie správneho fungovania vnútorného trhu a vysokej úrovne ochrany zdravia. Všetky zainteresované strany majú možnosť zapojiť sa do verejnej konzultácie do 22. júna 2021. Môžu tak vyjadriť svoj názor na súčasné pravidlá a ich možné zmeny.