Európsky parlament a Rada Európskej únie na základe návrhu predloženého Európskou komisiou dosiahli dohodu o rozpočte EÚ na rok 2023. Dohoda sa týka záväzkov vo výške 186,6 mld. EUR a platieb vo výške 168,7 mld. EUR. Po prijatí rozpočtu by EÚ mohla mobilizovať značné finančné prostriedky na zmiernenie závažných dôsledkov ruskej útočnej vojny voči Ukrajine, a to v samotnej Ukrajine, ako aj v južnom susedstve a v členských štátoch. Podporila by sa tým aj prebiehajúca udržateľná obnova po pandémii koronavírusu a chránili a vytvárali by sa pracovné miesta. Podnietilo by to ďalšie investície do zelenšej, digitálnejšej a odolnejšej Európy a zároveň by sa chránili tí najzraniteľnejší v jej susedstve a na celom svete. Inštitúcie EÚ sa dohodli, že spolu s rozpočtom na rok 2023 schvália zmeny rozpočtu na rok 2022, ktoré Komisia predložila v priebehu tohto roka. Po ukončení schvaľovacieho procesu bude môcť Komisia naďalej podporovať Ukrajinu a pomáhať jej, pomáhať členským štátom, ktoré sú viac postihnuté prílevom migrantov a ukrajinských utečencov, posilniť pripravenosť Únie na lesné požiare, reagovať na súčasné ohniská vtáčej chrípky a moru ošípaných a riešiť ďalšie výzvy vyplývajúce z celkového makroekonomického kontextu. Ročný rozpočet na rok 2023 teraz formálne prijme Rada Európskej únie a Európsky parlament. Hlasovanie v pléne, ktoré bude znamenať zavŕšenie celého procesu, je v súčasnosti naplánované na 23. novembra 2022. Súbežne s ročným rozpočtom na rok 2023 môžu krajiny EÚ naďalej využívať pomoc z nástroja obnovy NextGenerationEU a Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ktorý je jeho jadrom. Okrem zvýšenia rozpočtu Komisia 9. novembra navrhla bezprecedentný podporný balík pre Ukrajinu vo výške 18 mld. EUR na rok 2023. Táto podpora bude mať formu úverov s vysokým zvýhodnením, ktoré sa budú vyplácať v pravidelných splátkach od roku 2023.
Rozpočet EÚ na rok 2023 (v mil. EUR):
ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY PODĽA OKRUHOV Rozpočet na rok 2023 Záväzky Platby 1. Jednotný trh, inovácie a digitálna ekonomika 21 548,4 20 901,4 2. Súdržnosť, odolnosť a hodnoty 70 586,7 58 058,7 – Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť 62 926,5 50 875,0 – Odolnosť a hodnoty 7 660,2 7 183,7 3. Prírodné zdroje a životné prostredie 57 259,3 57 455,7 Výdavky súvisiace s trhom a priame platby 40 692,2 40 698,2 4. Migrácia a riadenie hraníc 3 727,3 3 038,4 5. Bezpečnosť a obrana 2 116,6 1 208,4 6. Susedstvo a svet 17 211,9 13 994,9 7. Európska verejná správa 11 311,3 11 311,3 Tematické osobitné nástroje 2 855,2 2 679,8 Celkové rozpočtové prostriedky 186 616,7 168 648,7