Komisia zvyšuje ročný rozpočet programu Erasmus+ na 4,43 miliardy eur so zameraním na študentov a zamestnancov z Ukrajiny. Komisia prijala revíziu ročného pracovného programu Erasmus+ na rok 2023. Celkový rozpočet programu na tento rok bol revidovaný smerom nahor na 4,43 miliardy eur, čo je najvyšší ročný finančný balík, aký kedy program Erasmus+ dosiahol. Zvýšený rozpočet posilní priority programu Erasmus+ týkajúce sa začlenenia, aktívneho občianstva a demokratickej účasti, ako aj zelenej a digitálnej transformácie v EÚ a v zahraničí. Revidovaný pracovný program zahŕňa predsunutie prostriedkov vo výške 100 miliónov eur z rozpočtu programu Erasmus+ na rok 2027 na projekty podporujúce vzdelávacie činnosti a uľahčujúce integráciu ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine do ich nového vzdelávacieho prostredia, ako aj na činnosti na podporu organizácií, študentov a zamestnancov na Ukrajine. Medzinárodný rozmer programu Erasmus+ sa posilňuje zvýšením rozpočtu o 31 miliónov eur, ktoré sa použijú na posilnenie projektov mobility a budovania kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania na podporu projektov medzinárodnej spolupráce. Na základe otvorených výziev na predkladanie žiadostí o projekty môže každý verejný alebo súkromný subjekt pôsobiaci v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu požiadať o financovanie s pomocou národných agentúr programu Erasmus+ so sídlom vo všetkých členských štátoch a tretích krajinách pridružených k programu a Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru. Ďalšia výzva na predkladanie návrhov zameraná na partnerstvá v oblasti spolupráce s ďalšou prioritou na študentov, pedagógov a zamestnancov z Ukrajiny bude otvorená 22. marca 2023.