Komisia zverejnila odporúčania, ktoré vypracovali experti Strategického fóra pre dôležité projekty spoločného európskeho záujmu s cieľom posilniť konkurencieschopnosť a celosvetové vedúce postavenie Európy v 6 strategických a na budúcnosť orientovaných oblastiach podnikania: prepojené, čisté a autonómne vozidlá, vodíkové technológie a systémy, inteligentné zdravotníctvo, priemyselný internet vecí, nízko-uhlíkový priemysel, a kybernetická bezpečnosť. Dôležité projekty spoločného európskeho záujmu zahŕňajú inovatívne výskumné projekty, ktoré často obsahujú značné riziká a vyžadujú si spoločné, dobre koordinované úsilie a nadnárodné investície verejných orgánov a priemyselných odvetví z niekoľkých členských štátov.

Okrem odporúčaní pre jednotlivé hodnotové reťazce sa v správe takisto stanovujú aj horizontálne podporné opatrenia:

– spoločné využívanie verejných a súkromných zdrojov na úrovni EÚ, ako aj na vnútroštátnej a regionálnej úrovni; EÚ by mala tieto spoločné investície koordinovať a zamerať sa na prvé priemyselné využitie a zavádzanie nových technológií na trh;

– prehlbovanie a integrovanie jednotného trhu na základe právnych predpisov a nových noriem;

– mapovanie a rozvoj zručností potrebných v rámci hodnotových reťazcov;

– zdynamizovanie inovačných systémov v Európe so zameraním sa na silné stránky jednotlivých regiónov a verejno-súkromné partnerstvá;

– stanovovanie procesu riadenia s cieľom sledovať technologické a priemyselné zmeny, identifikovať vznikajúce strategické hodnotové reťazce a hodnotiť pokrok pri aktivitách v rámci týchto hodnotových reťazcov.

Európsky priemysel od roku 2013 vytvoril 1,7 milióna pracovných miest a predstavuje viac ako dve tretiny vývozu EÚ.