„Slovensko aj napriek úspešnému hospodárskemu rastu čelí vážnym spoločenským výzvam. Hospodárstvo slušne rastie, rast HDP bol vlani 5. najvyšší v Únii, nezamestnanosť klesla pod priemer v eurozóne a aktuálny rozpočet považuje Európska komisia za jeden z pätice najlepších v celej EÚ.  O kríze teda môžeme hovoriť v minulom čase. Ako problémové oblasti Komisia vidí obrovské regionálne rozdiely, vysokú dlhodobú nezamestnanosť, kvalitu vzdelávania, sociálne vylúčenie rómskych komunít, či nižšiu kvalitu podnikateľského prostredia a verejnej správy. Dobrá hospodárska situácia, široký rozsah možností financovania, vrátane značných európskych fondov, však vytvárajú veľký priestor na ich zvládnutie.” uviedol v tejto súvislosti Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.
Slovensko v mnohých oblastiach kľúčových pre kvalitný život ľudí naďalej zaostáva. Krajinu trápi predovšetkým vysoká dlhodobá nezamestnanosť a vylúčenie niektorých skupín z trhu práce, narastajúce regionálne rozdiely spôsobené okrem iného zlou dopravnou infraštruktúrou, zhoršujúce sa výsledky v školstve, nelichotivé indikátory v oblasti verejného zdravia, ako aj pretrvávajúce problémy vo verejnej správe, ktoré zhoršujú podnikateľské prostredie a vytvárajú priestor na korupciu.