S podporou kohéznej politiky EÚ a v súvislosti s prepuknutím COVID-19, Slovensko vyhlásilo výzvu na zlepšenie prístupu k pitnej vode a k zlepšeniu podmienok bývania najmä v lokalitách s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Na Slovensku žije približne 200 000 Rómov v marginalizovaných komunitách, ktoré často nemajú prístup k základnej infraštruktúre a verejným službám. Prístup k pitnej vode a kanalizácii je nevyhnutný na zabezpečenie hygieny potrebnej k zabráneniu ďalšiemu šíreniu vírusu. Slovenská vláda sa preto rozhodla použiť eurofondy na riešenie problému, ktorý je v súčasnej pandémii COVID-19 ešte výraznejší.