Z tejto správy vyplýva, že Slovensko dostatočne nevyužilo dobré ekonomické časy a zaostáva najmä v oblastiach, ktoré sú kľúčové pre budúci rast: kvalita verejnej správy; vzdelávanie, veda, výskum, inovácie; vyrovnávanie regionálnych rozdielov; kvalita životného prostredia a zároveň musí čeliť ďalším výzvam ako je starnutie populácie, klimatická zmena, či digitálna transformácia. V apríli by mali členské štáty predložiť svoje národné programy reforiem s podrobným prehľadom štrukturálnych reformných priorít, ako aj programy stability s prehľadom viacročných fiškálnych stratégií. V nasledujúcich mesiacoch sa bude Správa o Slovensku diskutovať so zainteresovanými stranami. Európska komisia následne v máji 2020 predloží svoje návrhy konkrétnych odporúčaní šitých na mieru každej členskej krajine.